En prat om velferdsteknologi med Asker kommune

Et av sporene under EHiN Future Health er velferdsteknologi, som vi har skrevet mer om her. I den forbindelse har vi tatt en prat med Ordføreren i Asker Kommune, Lene Conradi, om hvordan de har tatt velferdsteknologi.

Les tidligere nyhetssaker og intervjuer her.

Lene Conradi. Foto: Fotograf Eldøy

Lene Conradi. Foto: Fotograf Eldøy

På hvilken måte har Asker kommune tatt i bruk velferdsteknologi?

Asker kommune har fulgt det nasjonale velferdsteknologiprogrammet tett fra oppstarten i 2013/14. Prosjektene i det nasjonale programmet har vært knyttet til uttesting av blant annet trygghetspakker, lokalisering (GPS), elås og digitalt tilsyn. Resultatet fra disse pilotene gir oss viktig informasjon i vårt arbeid med innføring og skalering av velferdsteknologiske tjenester. Asker og Bærum kommuner valgte i begynnelsen av 2015 å etablere et samarbeidsprosjekt: «Tryggere hverdag», hvor målet er å anskaffe trygghetstjenester på en digital plattform.

Parallelt med arbeidet med «Tryggere hverdag», har Asker kommune bidratt til og finansiert egne uttestinger og innføringer, blant annet:

  • Nettbrettløsninger for personer med psykisk utviklingshemming som har igangsettingsvansker
  • Startet innføring av terminaler på pasientrom der ansatte har fagsystem tilgjengelig der jobben utføres (eRom)
  • Smarttelefonløsning for hjemmetjenesten (mobil pleie)
  • Innføring av robotseler på demensavdeling, som ledd i dyreassistert aktivitet
  • Fullelektronisk kommunikasjon med helseforetak og fastleger på Norsk Helsenett
  • Elektronisk overføring av legemiddelinformasjon (multidose)
  • Utvikling/utprøving av kroppsbåren fallalarm
  • Utviklingsprosjekt for å ta i bruk videokonferanse for oppfølging/opptrening av tjenestemottakere
  • Utvikling/uttesting av nettbasert verktøy for støtte og samarbeid med helsepersonell innenfor psykisk helse

 

Hva var bakgrunnen for dette skiftet/integreringen?

Høsten 2013 ble det utarbeidet og politisk forankret en målrettet temaplan for velferdsteknologi i Asker. Denne planen, samt anbefalingene fra Helsedirektoratet har vært viktige for Asker kommune, og har skapt fokus og retning for arbeidet. Høsten 2014 kom Helsedirektoratet med en sterk anbefaling til kommunene om å starte planleggingen av et skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer, som igjen ville være det nødvendige utgangspunktet for å ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren. I den forbindelse ble det ovennevnte prosjektet «Tryggere hverdag» etablert. Anskaffelsen er organisert som en innovativ anskaffelse der Helsedirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling er viktige støttespillere og pådrivere. Trygghetstjenestene som inngår i anskaffelsen er digital trygghetsalarmtjeneste (inkl. trygghetsalarm, dør-/vindusalarm og andre typer produkter som kan kobles opp hos tjenestemottaker), elås, lokaliseringstjeneste (GPS) og brann-/røykvarsling. Anskaffelsen omfatter i tillegg mottak av alarmer og utrykning, eventuelt delegering av alarm til kommunal tjeneste eller pårørende.

 

Motivasjonen for å satse på velferdsteknologi er ikke å spare penger, men å bruke pengene våre mer effektivt på bedre tjenester for innbyggerne våre.

 

asker_logo_horisontal_webHva har vært de positive følgene av dette?

Så langt har vi hatt en grundig kartlegging av behovene, med utgangspunkt i innspill fra reelle brukergrupper: sluttbrukere, pårørende, ansatte, ledere, IKT. Med denne kunnskapen som bakteppe har vi sammen med ansatte i begge kommuner foretatt en grundig kartlegging av dagens trygghetsalarmtjeneste og utarbeidet flytskjema for hvordan en ønsket tjeneste skal se ut. Dette har dannet grunnlaget for hvordan vi har designet kravspesifikasjonen som gikk ut til leverandørene rett før sommeren (2016). Leverandørene har frist til 12/9/16 med å levere tilbud. Frem til nyttår skal det gjennomføres forhandlinger og planen er å signere kontrakt med leverandør før 31/12/16. I 2017 vil vi innføre tjenestene i begge kommuner.

 

Hva har vært de største utfordringene underveis og i etterkant av integreringen?

Det arbeidet vi har startet og er midt inne i nå er tid- og ressurskrevende. Det er svært mange personer som er og vil bli involvert og berørt av det skiftet vi nå er i ferd med å gjøre. Vi ser at informasjon er uhyre viktig, både internt blant ansatte og ut mot innbyggerne. For Asker kommunes del er det i overkant av 700 innbyggere som har en trygghetsalarmtjeneste fra kommunen. Alle disse brukerne skal ivaretas på en skikkelig måte når nye tjenester skal erstatte dagens løsning. I tillegg vil vi gjennom denne anskaffelsen kunne tilby nye brukergrupper gode og moderne tjenester.

 

Hvilke råd vil dere gi til andre kommuner som ønsker i større grad å ta i bruk velferdsteknologi?

Forankre det omfattende arbeidet. Snakk med andre kommuner, og søk samarbeid med andre kommuner. Bruk metodikken og verktøyene som ligger på samveis.no. På dette nettstedet ligger også informasjon fra andre kommunale uttesting- og innføringsprosjekter. Tenk tjenesteinnovasjon. Dersom vi skal lykkes med denne store endringen, må vi tenke nytt. Rett og slett for å være i stand til å møte fremtiden.

Hvorfor deltar dere på EHiN-Future Health 2016?

Asker kommune deltar på seminaret for å få inspirasjon, bygge nye nettverk og bli utfordret på beste og neste praksis innenfor innovasjon, tjenestedesign og velferdsteknologi. Dette er en forutsetning for å leve opp til våre høye ambisjoner og mål i innovasjonsplanen for kommunen. Vi må ut av siloene og aktivt søke ny kunnskap, gjerne gå på tvers av fagmiljøer, organisasjonsgrenser, privat/offentlig sektor eller landegrenser. Vi gleder oss til konferansen!