VIS-prosjektet til EHiN: Velferdsteknologi i Sentrum

Under Norges største konferanse for e-helse kan du blant annet lære mer om velferdsteknologi, i et helt eget spor om dette som går over begge dager. En av sesjonene under dette sporet holdes av representanter fra Oslo Kommune som jobber med VIS-prosjektet.

I den forbindelse har vi tatt en liten prat med de fire prosjektlederne Maria Helseth Greve, Hanne Eggen, Cathrine Einarsrud og Kristin Skrede for å høre mer om hva dette innebærer.

Les PDF om hvorfor velferdsteknologi nytter her!

cathrine-img_20160927_143838_resized_20160928_080423019

Cathrine Einarsrud står også på scenen under EHiN Future health.

Hva er VIS prosjektet?

VIS er en forkortelse for «Velferdsteknologi i Sentrum» som er et samarbeidsprosjekt mellom de fire sentrumsbydelene Sagene, St.Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og deres sektorsykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus. Prosjektet deltar i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram som styres av Helsedirektoratet/Direktoratet for e-helse i samarbeid med KS. Programmet har som mål at velferdsteknologi skal være en del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  VIS-prosjektet har blant annet testet ut mobile trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og avstandsoppfølging av kronisk syke.

Når ble det satt i gang, og hvorfor?

Prosjektet ble initiert av bydelene høsten 2013 etter et forprosjekt med oppfølging av noen få innbyggere med KOLS-diagnose. Det ble identifisert et større potensiale for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å oppnå gode effekter for både tjenestene og tjenestemottakerne. Lovisenberg Diakonale sykehus som sektorsykehus for bydelene ble en naturlig og viktig samarbeidspartner for å nå prosjektets mål. Vi har som mål at brukerne i økt grad skal oppleve trygghet, mestre eget liv, ta ansvar for egen helse og slik kunne bo trygt hjemme lengst mulig. Reduksjon i antallet unødvendige innleggelser er og et mål. Antallet eldre vil øke i årene fremover. Med det melder det seg et behov for innovasjon som fører til nye måter å gi tjenester med god kvalitet på. Våren 2014 tok de første brukerne i mot velferdsteknologiske løsninger.

Maria Greve står på scenen under EHiN!

Maria Greve står på scenen under EHiN!

Hva har resultatet av prosjektet vært så langt?

VIS-prosjektet har hatt følgeforskning fra Intro International og Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. To delrapporter fra april 2015 og april 2016 viser så langt både kvalitative og kvantitative gode resultater. Behov for hjemmetjenester ble redusert og antall sykehusinnleggelser gikk ned hos gruppen som deltok i forskningen. Rapporten viser til at teknologien blant annet kan bidra til trygghet gjennom opplevd tilstedeværelse. At brukerne kan opplæres til å forstå kroppens signaler og håndtere egen helse er en annen effekt som ble beskrevet.

Vi håper at bruk av velferdsteknologi kan være med på å utsette eller redusere behovet for hjemmetjenester og hindre unødvendige sykehusinnleggelser. Og minst like viktig, vi ønsker oss trygge og fornøyde brukere som har mer kunnskap om og tar mer ansvar for egen helse.

Hva kan vi vente oss å se fra prosjektet på EHiN?

Det vil være en stand der vi i en provisorisk leilighet skal presentere noen av de velferdsteknologiske løsningene som er ute hos brukerne. Vi vil både demonstrere de teknologiske løsningene fra brukers perspektiv og hvordan det hele kan følges opp fra en responssenterløsning. Vi vil også holde et innlegg om gevinstene vi har hatt så langt i prosjektet. Vi håper mange av årets deltagere er nysgjerrige på våre erfaringer. Velkommen innom oss for å få en praksisnær demonstrasjon og til å høre på vårt innlegg.

De fire prosjektlederne: Maria Helseth Greve, Hanne Eggen, Cathrine Einarsrud og Kristin Skrede.

De fire prosjektlederne: Maria Helseth Greve, Hanne Eggen, Cathrine Einarsrud og Kristin Skrede.

Les mer om prosjektet på nrk.no og dagbladet.no!