– Velferdsteknologi bidrar til trygghet, økt mestring og selvstendighet

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den anledning har vi tatt en prat med Morten Svarverud, kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, om hvordan de har tatt i bruk velferdsteknologi.

Les mer om EHiN-FH og følg oss på Facebook for oppdateringer i tiden fremover.

morten-svarverud_1På hvilken måte har Bærum Kommune tatt i bruk velferdsteknologi?

Bærum kommune har drevet med utprøving av velferdsteknologi siden 2009/2010. Arbeidet med velferdsteknologi er forankret i kommunen både politisk og administrativt. Det inngår i den strategiske arbeidet i kommunen og er beskrevet i mestrings og omsorgsmeldingen, samt i en egen strategisk plan for velferdsteknologi. Vi har fokus på gevinstrealisering og tjenesteinnovasjon i vårt arbeid og har i deler av tjenesten tatt i bruk e-lås, medisineringsstøtte og lokalisering for utvalgte brukere med kognitiv svikt. For å bredde anvendelsen av velferdsteknologi har vi inngått rammeavtale for pasientvarsling på våre institusjoner og  gjennomfører i disse dager en innovativ anskaffelse for kjøp av trygghetstjenester som blant annet omfatter trygghetsalarm, e-lås og lokaliseringstjeneste.

Hva var bakgrunnen for dette skiftet/integreringen?

For å møte veksten i antall innbyggere som har behov for hjelp og framtidig mangel på tilgjengelig personell med helse og omsorgskompetanse, er det helt nødvendig å følge med i den teknologiske utviklingen. Vi ser at velferdsteknologi bidrar til trygghet, økt mestring og selvstendighet for innbyggerne og samtidig forebygging og mer effektive tjenester for kommunen.

Hva har vært de positive følgene av dette?

Brukere og ansatte som deltar ser at det gir positive effekter både ved økt mestring og selvstendighet, samtidig som det frigir medarbeiderne sin tid til andre oppgaver.

Hva har vært de største utfordringene underveis og i etterkant av integreringen?

I utprøvingsfasen har det vært utfordrende å spre kompetanse, forståelse og eierskap ut til alle nivåer i tjenesten. Implementering av nye måter å arbeide på er tidkrevende og krever at endringsarbeidet er tett integrert med ordinær drift i helse og omsorgssektoren. Våre erfaringer er at dette arbeidet ikke kan være en sideaktivitet som «noen» andre tar seg av i  et «prosjekt».

Videre har vi erfart at enkelte av produktene vi har prøvd ut, ikke har vært tilpasset brukergruppen og at det kreves individuell tilpasning av oppsett/konfigurering avhengig av brukers behov.

Hvilke råd vil dere gi til andre kommuner som ønsker i større grad å ta i bruk velferdsteknologi?

Å sikre nødvendig forankring politisk og administrativt i egen virksomhet er et av de aller viktigste rådene vi kan gi. Det må også være godt gjennomtenkt hvilke tjenester teknologien skal inngå som en integrert del av, og hvilke gevinster det skal gi virksomheten, ansatte og innbyggere. Det er også viktig å sette seg inn i erfaringene andre kommuner har gjort, og anbefalingene som er utarbeidet i regi av nasjonale velferdsteknologi program.

Hvorfor deltar dere på EHiN-Future Health 2016?

For å følge med hva som skjer innenfor området, lære av det andre har gjort, bygge nettverk og dele våre erfaringer.