Kristin Mehre

Kristin Mehre er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med de kommunale omsorgstjenestene som ansvarsområde. Hun har utdannelse innen sykepleie og ledelse, og har lang ledererfaring både fra helse- og omsorgstjenesten i både kommunal og statlig virksomhet. Hun har hatt ansvar for å iverksette regjeringens politikk på omsorgsfeltet, først Omsorgsplan 2015 som gikk fra 2007 til 2015, og nå Omsorg 2020, som er regjeringens plan for omsorgsfeltet frem til år 2020.

Den velferdsteknologiske satsningen startet opp i 2014 som en del av Omsorg 2020. Kristin Mehre har hatt ansvar for å sette i gang et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi. Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Vi skal utnytte de muligheter velferdsteknologi gir til å gi brukertilpassede tjenester som er effektive og har god kvalitet.


Related Sessions

View full schedule